Proje Yürütücülüğünü Dr. Tunç Tuncel yapıyor.

Özet

Mezotelyoma, akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen sırasıyla plevra, perikard ve periton adı verilen zarlardan orijin alan malign bir tümördür. Mesleksel asbest maruziyetine bağlı olarak daha sıklıkla erkeklerde görülmekte ve yaşın artmasıyla risk daha fazla artmaktadır. Asbestin hücre için birçok patolojik etkileri olduğu bilinmektedir. Buna karşılık asbeste maruz kalmış bireylerin sadece çok az bir kısmında mezotelyoma gelişmektedir. Ayrıca mezotelyomanın aile bireylerinde gözlenme sıklığının artması araştırmacıları hastalığa yönelik genetik yatkınlık faktörlerini araştırmaya itmektedir. Kanserogenezde birçok gen ve gen grubunun rol oynadığı bilinmektedir. Kanserin gelişim ve ilerlemesinde önemli faktörler olan invazyon ve metaztazda matrix metalloproteinazların rolleri birçok çalışmada gösterilmiştir. Malign dokularda en fazla belirlenen, tümör saldırganlığı ve metastatik potansiyelle ilişkili olduğu saptanan matriks metalloproteinazlar MMP-2 ve (jelatinaz B, 92-kDa Tip IV kollajenaz) ve MMP- 9' dur.  Özellikle  akciğer kanserindeki rolleri açıkça vurgulanmış olan MMP-2 ve MMP-9' un gen polimorfizmlerinin (MMP2, C1306T) rs243865, (MMP9, C1562T) rs3918242, mezotelyoma gibi metaztaz tablosunun  sık gözlendiği bir hastalık için de kritik bir  rol oynayabilecekleri düşünülebilir. Bu bilgilerden yola çıkarak, çalışmamızda araştırmayı planladığımız gen transkripsiyonunda fonksiyonel bir etki gösterdikleri bilinen MMP2 (rs243865) ve MMP-9  (rs3918242) polimorfizmlerinin mezotelyomalı bireylerde görülme sıklığını araştırmayı ve hastalıkla ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktayız.