ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

AKCİĞER VE PLEVRA KANSERLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri, usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
  2. Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezini,
  3. Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5– (1) Merkez, akciğer kanseri ve plevra kanserlerinin epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik özellikleri, kanserin hastalarda oluşturduğu fiziksel ve ruhsal değişiklikler ile hastalıkların tanı ve tedavileri konusunda araştırmalar yaparak uluslararası bilime ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkez, akciğer ve plevra kanserlerinin aşağıda belirtilen başlıklar altındaki özellikleri hakkında araştırmalar yapmayı hedefler:

a) Epidemiyolojik Araştırmalar

1) Akciğer ve plevra kanserlerinin ülkemiz için ortaya çıkış nedenlerini, nedensel temas özelliklerini, hastalık – kişi – çevre arasındaki etkileşimleri araştırmak,

2) Bu kanserlerin kişilerde görülme sıklığını, bu sıklığı etkileyen faktörleri, tümörlerin görülme yaygınlığını araştırmak,

3) Hastalık riskinin önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve diğer araştırmalara metodolojik kakı yapmak.

b) Etyoloji ve Patogeneze Yönelik Araştırmalar

1) Akciğer ve plevra kanserleri ortaya çıkaran nedenlerin insan üzerindeki etkisini, kişi – neden ilişkisini biyolojik, moleküler biyolojik ve genetik yöntemlerle araştırmak,

2) Bu kanserlerin gelişim mekanizmalarını araştırmak,

3) Bu kanserlerin canlı organizmadaki seyrini araştırmak.

c) Klinik Araştırmalar

1) Tanı Araştırmaları:

a) Akciğer ve plevra kanserlerinin klinikte tanılarıyla ilgili klinik, radyolojik, histopatolojik tanıya yönelik araştırmalar yapmak,

b) Bu kanserlerin klinik seyrini inceleyen araştırmalar yapmak.

2) Tedavi Araştırmaları:

a) Bu kanserlerin tedavisine yönelik araştırma projeleri yapmak ve uygulamak,

b) Bu kanserler için prognoz araştırmaları yapmak,

c) Bu kanserlerin tedavisinde inanç ve şifa ilişkisini araştırmak ve geliştirmek.

ç) Sağlık Ekonomisi Araştırmaları

1) Tümörlerin neden olduğu hastalıkların kişisel ve toplumsal maliyetlerinin incelenmesi,

2) Maliyetin optimal hale getirilmesi, maliyet–yarar ilişkisinin düzeltilmesi için öneriler geliştirmek.

d)Merkez Eğitim Çalışmaları

Merkez ilgi alanı ile ilgili olarak aşağıdaki sunu çalışmaları yapar:

1) Bilimsel toplantılar; konferans, kurs, panel, sempozyum, kongre gibi eğitsel ve akademik toplantılar,

2) Yayınlar; kitap, dergi, eğitim broşürleri,

3) Elektronik yayın; web sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve tv çalışmaları.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu,

d) Çalışma grupları

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite içinden ve konu ile ilgili araştırmaları ve yayınları ile öne çıkmış, konu ile ilgili uzmanlığı bilinen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca kabul gören öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

  1. Merkezi temsil etmek,
  2. Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
  3. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

  1. Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
  2. Merkez bütçesi ile istihdam edilecek araştırıcıları görevlendirmek,
  3. Merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönergeleri uygulamak,
  4. İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcısı ona vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcısının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda vekalet etmektir.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu üyeleri içinden Danışma Kurulunca seçilen beş asil iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları oluşturmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, araştırma projelerini hazırlayarak karara bağlamak, uygulanmak üzere Müdürün onayına sunmak,

ç) Merkez eleman alımı, proje, burs konu ve ilkeleri, burs ve maaş ödenmesi, ödül ve teşviklerle ilgili yönergeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

d) Merkez araştırmacılarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,

f) Merkezde görev yapacak sözleşmeli ücretli veya burslu araştırıcıları belirlemek ve görevlendirmek,

g) Merkezde görev yapacak sözleşmeli idari personeli belirlemek ve görevlendirmek,

ğ) Merkez araştırma konularını ve araştırmacı bursları ve burslularını belirlemek ve görevlendirmek.

Danışma kurulu

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Temel Biyoloji, Patoloji ve Halk Sağlığı Anabilim Dallarında görevli, akciğer kanseri ve plevra kanseri konusunda uluslararası indekslerde kabul gören yayınları ve çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından ilgili anabilim dalı başkanları tarafından (her anabilim dalı için 2 öğretim üyesi olmak üzere) Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’na sunulan ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca Rektörlüğe önerilen, her anabilim dalı için Rektör tarafından atanan ikişer öğretim üyesinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Yönetim Kuruluna üye seçmek,

b)Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grubunun, Müdüre, yürütülen çalışma ile ilgili bir rapor sunması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde, sözleşmeli araştırıcı ve personel görevlendirilmesi ile ilgili esaslar ayrıca belirlenebilir.

(3) Merkezin araştırma çalışmaları kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine göre doktora öğrencileri görevlendirilebilir.

(4) Merkezde çalışan araştırıcılar için, ilgili mevzuat hükümlerine göre burs verilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.