ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

AKCİĞER VE PLEVRA KANSERLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

alt

ESOGÜ Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ-APKAM),  6 Haziran 2012 tarihli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu kararı ile kurulmuş, 24 Temmuz 2012 tarih ve 28363 sayı numaralı Resmi Gazete'de yönetmeliğinin yayınlanması ile faaliyete başlamıştır.

ESOGÜ - APKAM

Önümüzdeki yıllarda akciğer kanseri, dünya ölçeğinde erkeklerde görülme sıklığı artışa devam ederken, kadınlarda bu hız belirgin bir artış gösterecektir. Plevra kanserleri de, hem primer kanser olan mezotelyoma’daki artış hem de metastatik tümörlerin artması nedeniyle önümüzdeki yıllarda artarak karşımıza çıkacaktır. Akciğer kanseri de, plevra kanserleri de, etyolojik özellikleri nedeniyle aslında %85 oranında önlenebilir kanserlerdir. Gelişmiş ülkelerde her iki kanser türü için ciddi önlem, tanı ve tedavi çalışmaları yapan araştırma merkezleri veya benzer kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Ancak, ülkemizde böyle bir merkez henüz yoktur.

ESOGÜ–APKAM, akciğer kanseri ve plevra kanserlerinin epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik özellikleri, tanı ve tedavileri, sosyal ve psikolojik maliyetleri, kanser-birey-psikoloji–toplum ilişkileri konusunda araştırmalar yaparak uluslararası bilime ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

ESOGÜ –APKAM’da, akciğer ve plevra kanserlerinin tansında kullanılabilecek, kan, serum, lavaj ve plevra sıvıları, tümör dokusunu hedefleyen yeni tanı araçları ve tedavi araçları üretmeyi hedefleyen patent araştırmaları ile konusuyla ilgili sağlık politikalarını yönlendirecek veri derleme ve analizleri yapılacaktır.

alt

Ülkemizde tıp alanındaki araştırmalar, bilim üreten gelişmiş ülkelerde olduğu şekilde “hastalıkların yayımı, neden ve gelişim ilişkisi, moleküler patogenez, tanı ve tedavide yeni imkanların yaratılması, sosyal ve psikolojik maliyet analizleri” düzeyinde olmamaktadır. Klinik araştırmacılar çoğunlukla hasta hizmet alanında, hasta verileri üzerinde araştırma yapmaktadırlar. Temel bilimler üzerine çalışan araştırmacılar ise, kliniklerden ulaşabildikleri kadar hasta ya da hastalık ürünleri üzerinde, genel olarak klinik araştırmacıların doğrudan katkıları olmadan, kendi başlarına çalışmaktadırlar. Bu nedenle klinik ve temel bilimler arasında doğrudan iş birliği olamamaktadır.

ESOGÜ –APKAM, konu edilen bu işbirliğinin doğal zeminini oluşturmak üzere organize edilmiştir. Klinikler, özellikle son zamanlardaki gelişmelere koşut olarak çok yoğun hasta hizmeti ve öğrenci-akademik eğitim nedeniyle araştırmaya az zaman ayırmaktadırlar. Klinikteki hasta portföyü ve klinisyen öğretim üyelerinin hasta birikimi ile temel bilimler öğretim üyelerinin araştırmacı bilgi ve deneyimleri, görevi esas olarak araştırma yapmak olan ve bu amaca göre organize olan ESOGÜ–APKAM’da geniş bir işbirliği ve çalışma alanı sağlanması, böylece klinik içinde temel bilimler araştırmaları yapılan bir merkez oluşması arzu edilmiştir. 

alt

ESOGÜ–APKAM’da yapılacak araştırmalarla üretilen bilgi, merkez klinik içinde olması itibariyle aynı zeminde doğrudan ilgili hasta hizmeti verildiğinden, aynı anda başkaca bir düzenleme ya da arayışa gerek kalmadan pratikte uygulama imkanı bulacaktır.  Bu durum merkezdeki araştırmalar için önemli bir imkandır.

alt

ESOGÜ-APKAM Kuruluşundan itibaren ilk faaliyetleri:

  1. TÜBİTAK Projesi: ESOGÜ–APKAM, Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “mezotelyoma kayıt, tanı ve tedavi standartları geliştirme projesi” nin eşgüdüm ve iletişim merkezidir.
  2. Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı taslak hazırlığını merkez bünyesinde yapmıştır. Bu plan yürüyüşünde ve sonrası mezotelyoma ve akciğer kanseri konusunda amaca yönelik çok sayıda ve uluslararası bilime yön verici çalışmalar yapılması beklenmektedir.
  3. TÜBİTAK MAM, GEBZE Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte bir konsorsiyum kurulmuştur. Konsorsiyum “akciğer kanseri ve mezotelyoma tanısında T-burun / sensör geliştirme projesi” teklifi hazırlamıştır. Konsorsiyumda tıp bilim insanlarının yanı sıra, biyolog, fizik, kimya ve elektronik alanında bilim insanları görev yapmaktadır.   
  4. ESOGÜ –APKAM, Chiba Cancer Center Research Institute, Department of Molecular Biology & Oncology, Japonya ile “mezotelyomada tümör belirteci geliştirme çalışması” başlatmıştır.
  5. ESOGÜ–APKAM, kısa süre içinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi AD ile birlikte “din psikolojisi araştıma ve çalışma alanında akciğer ve plevra kanserli hastaların tedavi protokollerine olası katkılar”  çalışması hazırlanmaktadır.